စာမ်ားကို ျမန္မာ အကၡရာျဖင္႔ရွာေဖြရန္* အမ်ားအက်ိဳးျပဳျခင္းျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္မွုရပါေစ...။ (မည္သူမဆို မွ်ေ၀ယူနိုင္ပါသည္- ေရႊအိမ္စည္)

ပင္မစာမ်က္ႏွာ

ဗဟုသုတ

ဘုရားသမိုင္း

တရားဒါန

ပညာေရး

က်န္းမာေရး

နည္းပညာ

ကဗ်ာမ်ား

စီးပြား/စီမံ

ဘေလာ့ပိုစ္မ်ား

ဟင္းခ်က္နည္း

ထူးျခားဆန္းျပား

mp3 သီခ်င္းမ်ား

ဟာသလြင္ၿပင္


စာမ်ားကို ျမန္မာ အကၡရာျဖင္႔ရွာေဖြရန

Thursday, October 11, 2018

Voltaire💚စကားစုမ်ား (မံု႐ြာပညာေျမ-BNC)

Voltaire💚စကားစုမ်ား (မံု႐ြာပညာေျမ-BNC)


Tuesday, October 9, 2018

က်က္​မွတ္​ထားသင္​့သည္​့Business English ႀကိယာမ်ား


စာရင္​းကိုင္​ပညာအ​ေခၚအ​ေဝၚမ်ား

စာရင္းကိုင္ပညာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ေ၀ါဟာရမ်ား
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A
Accounting Period - စာရင္းကာလ
Assets - ရပိုင္ခြင့္မ်ား
Account - စာရင္း
Adjusting Entries - စာရင္းညွိႏႈိင္းျခင္း
Accumulated Fund - စုေဆာင္းထား ရံပံုေငြ
Acceptor - ဘီလ္လက္ခံေသာသူ
Accountancy - စာရင္းကိုင္ပညာ
Account Sales - ကုန္ေရာင္း ရွင္းတမ္း
Accommodation Bills - ေထာက္ပံ့ျခင္း ဘီလ္မ်ား
Allocation - စာရင္းခဲြေ၀ျခင္း
Assets - ရရန္ပိုင္ခြင့္
Auditing - စာရင္းစစ္ပညာ
Authorized Capital - မွတ္ပံုတင္အစုအရင္းေငြ

B

Balance Sheet - လက္က်န္ရွင္းတမ္း
Balance of the account - စာရင္းလက္က်န္
Books of Prime Entry - ပထမသြင္း စာရင္းစာအုပ္
Books of Original Entry - အေျခခံသြင္းစာအုပ္
Bills Receivable Day Book - ရရန္ဘီမွတ္တမ္းစာအုပ္
Bills Payable Day Book - ေပးရန္ဘီမွတ္တမ္းစာအုပ္
Bank Statement - ဘဏ္ရွင္းတမ္း
Bank Reconciliation Statement - ဘဏ္စာရင္းႏွင့္ ကိုက္ညွိရွင္းတမ္း
Bills Receivable - ရရန္ဘီလ္မ်ား
Bills of Exchange - ေငြလဲႊစာခ်ဳပ္
Bills Payable - ေပးရန္ဘီလ္မ်ား
Bad Debts - ေၾကြးေလ်ာ္မ်ား
Bank Overdraft - ဘဏ္မွ ပိုထုတ္ေငြ
Bonus Shares - ဆုေငြ အစုမ်ား
Book Keeping - စာရင္းေရးပညာ
Branch Accounts - ဆိုင္ခဲြ စာရင္းမ်ား
Branch Profit & Loss Account - ဆိုင္ခဲြ အရႈံးအျမတ္စာရင္း

C

Capital - ရင္းႏွီးေငြ
Creditor - ၿမီရွင္
Credit side - ၿမီရွင္ဘက္
Closing Entries - စာရင္းပိတ္ျခင္း
Cash Book - စာရင္းပိတ္ျခင္း
Credit Note - ၿမီရွင္လႊာ
Cash Receipts Journal - ရေငြဂ်ာနယ္
Cash Payments Journal - ေပးေငြဂ်ာနယ္
Compensating Errors - အခ်င္းခ်င္းႏွိမ္ေသာ အမွားမ်ား
Capital Expenditure - မတည္ေငြအသံုးစရိတ္
Cost of Goods Sold - ေရာင္းၿပီး ကုန္တန္ဖိုး
Copyright - မူပိုင္
Current Assets - လက္ငင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား
Current Liabilities - လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္မ်ား
Cost of Goods Manufactured - ထုတ္လုပ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုး
Cost - ကုန္က်တန္ဖိုး
Control Account - ထိန္းခ်ဳပ္စာရင္း
Called Up Capital - ေခၚၿပီး အစုအရင္းေငြ
Calls in Advance - ႀကိဳတင္ရ အေခၚမ်ား
Carriage Inwards - ကုန္သယ္ခ
Carriage Outwards - ကုန္ပို႔ခ
Cash Discount - ေငြႏႈန္းေလွ်ာ့
Cash Purchases - ကုန္လက္ငင္း၀ယ္
Cash Sales - ကုန္လက္ငင္းေရာင္း
Cheques - ဘဏ္ခ်က္ေခၚ ေငြထုတ္လက္မွတ္မ်ား
Closing Stock - စာရင္းပိတ္ကုန္လက္က်န္ရွင္းတမ္း
Columnar Balance Sheet - ဇယားကြက္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း
Columnar Cash Book - ဇယားကြက္ ေငြ၀င္ေငြထြက္ စာအုပ္
Consignment Inwards - ကုန္သြင္း ကုန္ေရာင္း စာရင္း
Consignment Outwards - ကုန္ပို႔ ကုန္ေရာင္း စာရင္း
Control Accounts - အခ်ဳပ္စာရင္း၊ စာရင္းခ်ဳပ္မ်ား
Credits - ၿမီရွင္ စာရင္း
Credits Ledger - ၿမီရွင္မ်ား စာရင္းစာအုပ္
Cumulative Preference Shares - အတိုးအျပည့္ေပးရေသာ အထူးအစုမ်ား

D

Debit side - ၿမီစားဖက္
Double Entry Book-keeping - ႏွစ္ဖက္သြင္း စာရင္းေရး
Debit Note - ၿမီစားလႊာ
Deferred Expenses - ေရႊ႕ဆိုင္းစရိတ္မ်ား
Development Expenses - တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စရိတ္မ်ား
Direct Material Cost - တိုက္ရိုက္ကုန္ၾကမ္း စရိတ္
Direct Labor Cost - တိုက္ရိုက္လုပ္သားခ
Diminishing Balance Method - လက္က်န္တျဖည္းျဖည္းကုန္ျခင္းနည္း
Debentures - ေငြေခ်း အစုမ်ား
Debits - ၿမီစား စာရင္း
Debtors Ledger - ၿမီစားမ်ား စာရင္းစာအုပ္
Deferred, Founders or Management Shares - ေနာက္ဆံုးအစုမ်ား
Deferred Ordinary Shares - ဒုတိယ သာမန္ အစုမ်ား
Demand Drafts - ခ်က္ခ်င္းေပးေသာ ဘီလ္မ်ား
Depreciation - တန္ဘိုးေလွ်ာ့
Directors Fees - ဒါရိုက္တာ ေၾကးမ်ား
Dividends - အစုေပၚ အျမတ္
Documentary Bills - ကုန္ေရာင္း စာခ်ဳပ္ဘီလ္မ်ား
Drawee - ဘီလ္လက္ခံေသာသူ
Drawer - ဘီလ္ေရးဆဲြေသာသူ

E

Errors of Omission - အလ်င္းေမ့က်န္အမွား
Errors of Commission - အေရးမွားမ်ား
Errors of Principle - မူအရ အမွားမ်ား
Expenditure - အသံုးစရိတ္
Expansion or Extension - တိုးခ်ဲ႕

F

Folio - အညႊန္း
Fixed Assets - ပံုေသရပိုင္ခြင့္မ်ား
Fixed Liabilities - ပံုေသေပးရန္ တာ၀န္မ်ား
Factory Cost - စက္ရုံထြက္တန္ဖိုး
Factory Overhead - စက္ရုံ၀န္ေဆာင္ စရိတ္
Factory Supplies - စက္ရုံသံုးပစၥည္းမ်ား
Fixed Installment System - ပံုေသအရစ္က်စနစ္
Factory Expenses - အလုပ္ရုံ စရိတ္မ်ား
Factory Power - စက္ရုံအား
Finished Goods - ကုန္ေခ်ာမ်ား
Forfeited Shares - ရုပ္သိမ္းေသာ အစုမ်ား
Fuel & Power - မီးအား စက္အား

G

Gross Profit - အၾကမ္းအျမတ္
Gross Loss - အၾကမ္းအရႈံး
General Ledger - အေထြေထြလယ္ဂ်ာ
General Fund - အေထြေထြရံပံုေငြ
Goods on Consignment - ကုန္ပို႔စာရင္း
Goodwill - ဆိုင္နာမည္

H

Hire Purchase - ငွါး၀ယ္ျခင္း

I

Impersonal Account - ပုဂိဳလ္မဟုတ္ေသာစာရင္း
Invoice - အေရာင္းကုန္ပို႔လႊာ
Imprest System - ပံုေသေငြေပးထားစနစ္
Improvements - မြမ္းမံ
Intangible - ျဒပ္မဲ့
Indirect Material - သြယ္၀ိုက္ကုန္ၾကမ္းတန္ဖိုး
Indirect Labor - သြယ္၀ိုက္လုပ္သားခ
Income and Expenditure Account - ၀င္ေငြသံုးေငြစာရင္း
Imprest Cash - အေသးသံုးအတြက္ ေခတၱထုတ္ထားေငြ
Installments - အရစ္က် ေပး၀ယ္ျခင္း
Interim Dividends - ၾကားျဖတ္ အစုေပၚ အျမတ္
Investments - အစု၀ယ္မ်ား
Issued & Subscribed Capital - ထုတ္ေ၀ၿပီး အစု အရင္းေငြ

J

Joint Stock Companies - မွတ္ပံုတင္ လူထုအစပ္အဆိုင္မ်ား
Joint Venture - တဲြဘက္ေရာင္း၀ယ္စာရင္း၊ ဖက္စပ္စာရင္း
Journalize - စာရင္းမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
Journalizing - ဂ်ာနယ္သြင္းျခင္း
Journal - ဂ်ာနယ္

L

Liabilities - ေပးရန္တာ၀န္မ်ား
Ledger - လယ္ဂ်ာ
Ledger Account - လယ္ဂ်ာစာရင္း
Loan on Mortgage - အေပါင္ခံေခ်းေငြ
Late Lodgments - မရွင္းေသးေသာအခ်က္မ်ား
Liquidation Account - ဆိုင္ပိတ္စာရင္း
Loose Tools - တူေဆာက္ လက္နက္မ်ား

M

Manufacturing Account - ကုန္ၾကမ္းအလုပ္ရုံစာရင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္စာရင္း
Maintenance - ျပဳျပင္
Medium of Exchange - အသိအမွတ္ျပဳ လဲလွယ္ခြင့္
Manufacturing - ကုန္ထုတ္လုပ္
Machine Hour System - စက္လည္ခ်ိန္မွီးစနစ္

N

Net Profit - အသားတင္အျမတ္
Nominal Capital - အစြမ္းကုန္ အစုအရင္းေငြ
Noting Stock - စာရင္းဖြင့္ ကုန္လက္က်န္
Net Loss - အသားတင္အရႈံး
Nominal Account - အမည္ခံစာရင္း
Net Worth - အသားတင္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္

O

Opening Stock - စာရင္းဖြင့္ ကုန္လက္က်န္
Ordinary Shares - သာမန္ အစုမ်ား
Output - ကုန္ထြက္ေပါင္း
Operating & Administrative Expenses - လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စရိတ္မ်ား
Other Indirect Expenses - အျခားသြယ္၀ိုက္စရိတ္
Outstanding Expenses - ေပးရန္ရွိကုန္က်စရိတ္
Outstanding Incomes - ရရန္ရွိ၀င္ေငြ

P

Packing Expenses - ကုန္ထုတ္စရိတ္မ်ား
Paid Up Capital - ေငြရၿပီး အစုအရင္းေငြ
Patents & Copyrights - မူပိုင္မ်ား
Payee - ေငြရမည့္သူ
Petty Cash Book - အေသးသံုး ေငြစာရင္း စာအုပ္
Posting - စာရင္းပို႔ေဆာင္ျခင္း
Preference Shares - အထူးအစုမ်ား
Preferred Ordinary Shares - ပထမ သာမန္ အစုမ်ား
Preliminary Expenses - မူလဆိုင္ဖြင့္စရိတ္မ်ား၊ ပဏာမစရိတ္မ်ား
Premium on Shares - အစုေပၚ အပိုေၾကး
Profit & Loss Account - အရႈံးအျမတ္စာရင္း
Profit & Loss Adjustment Account - အရႈံးအျမတ္ ခုႏွိမ္စာရင္း
Profit & Loss Appropriation Account - အျမတ္ခဲြေ၀စာရင္း
Promissory Notes - ပရိုႏုတ္ေခၚ ေငြလဲႊလက္မွတ္ / ကတိစာခ်ဳပ္
Purchases Day Book - ကုန္၀ယ္စာရင္မွတ္တမ္း
Purchases Returns Book - ကုန္၀ယ္ျပန္ပို႔ မွတ္တမ္းစာအုပ္
Profit & Loss Statement - အရႈံးအျမတ္ရွင္းတမ္း
Profit & Loss Account - အရႈံးအျမတ္စာရင္း
Personal Account - ပုဂိဳလ္စာရင္း
Posting - စာရင္းပို႔ေဆာင္ျခင္း
Purchase or Construction of Fixed Assets - ပံုေသပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း (သို႔) ေဆာက္လုပ္ျခင္း
Provision for Depreciation Account - တန္ဖိုးေလွ်ာ့ ရာထားစာရင္း
Provision for Bad Debts - ေၾကြးဆံုးရာထား
Patents - ပိုင္ခြင့္ကန္႔သတ္သည့္ လက္မွတ္မ်ား
Purchase Ledger - အ၀ယ္လယ္ဂ်ာ

R

Real Account - ပစၥည္းစာရင္း
Revenue Expenditure - သာမန္အသံုးစရိတ္
Replacement - အစားထိုးျခင္း
Renewal - အသစ္လဲ
Repairs - ျပင္ဆင္
Reducing Installment Method - ေလ်ာ့ဆင္းေသာ အရစ္က်စနစ္
Revaluation - ျပန္လည္တန္ဖိုးျဖတ္
Receipts and Payments Accounts - စုေငြေပးေငြစာရင္း
Rate & Taxes - ျမဴနီစီပါယ္ေၾကး
Raw Materials - ကုန္ၾကမ္းမ်ား
Realization Account - ဆိုင္ဖ်က္သိမ္းစာရင္း
Rebates - ျပန္အမ္းေငြ
Redeemable Preference Shares - ျပန္သိမ္းႏိုင္ေသာ အထူးအစုမ်ား
Registered Capital - မွတ္ပံုတင္အစုအရင္းေငြ
Reserves - သီးသန္႔ရံပံုေငြ
Reserve for Bad & Doubtful Debts - ေၾကြးေလ်ာ္ရံပံုေငြ
Reserves Capital - သီးသန္႔ထားေသာ အစုအရင္းေငြ

S

Salaries - လစာမ်ား
Sales Day Book - ကုန္ေရာင္း စာရင္းမွတ္တမ္း
Sales Returns Book - ကုန္ေရာင္း ျပန္သြင္း မွတ္တမ္းစာအုပ္
Shares Capital - အစုအရင္းေငြ
Sight Drafts - လဆိုင္းေပးဘီလ္မ်ား
Single Entry Book-keeping - တဘက္သြင္းစာရင္းေရးနည္း
Subsidiary Ledgers - လက္ေထာက္စာရင္း စာအုပ္မ်ား
Summary - စာရင္းတူမ်ား ေပါင္းေပးျခင္း
Service - ေဆာင္ရြက္မႈ
Special Journal - အထူးဂ်ာနယ္
Straight Line Method - မ်ဥ္းေျဖာင့္နည္း
Sales Ledger - အေရာင္းလယ္ဂ်ာ
Statement of Affairs - လုပ္ငန္းအေျခအေနျပရွင္းတမ္း

T

Trade Discounts - ကုန္သည္ႏႈန္းေလွ်ာ့
Trading Account - ကုန္ေရာင္း ကုန္၀ယ္စာရင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္စာရင္း
Transfer Fees - အစုလႊဲေျပာင္းေၾကး
Transfer Journal - စာရင္းအေျပာင္းအလဲႊမွတ္တမ္း
Travelers Salaries - နယ္လွည့္ အေရာင္းသမားမ်ားလစာ
Trial Balance - အစမ္းရွင္းတမ္း
Turnover - ကုန္ေရာင္းရေငြ
Tangible - ျဒပ္ရွိ
Taking out a Trial Balance - အစမ္းရွင္းတမ္းေရးဆဲြျခင္း
Trade Mark - ကုန္မွတ္တမ္းတံဆိပ္
Total Account - စုစုေပါင္းစာရင္း
Total Debtors Account - စုစုေပါင္းၿမီးစားမ်ားစာရင္း
Total Creditors Account - စုစုေပါင္းၿမီရွင္မ်ားစာရင္း

U

Uncalled Capital - မေခၚရေသးေသာ အစုအရင္းေငြ
Unclaimed Dividends - လာမယူေသးေသာ အျမတ္ေငြ
Unpaid Calls - မရေသးေသာအေခၚမ်ား
Unpresented Cheques - ေငြလာ၍မထုတ္ေသးေသာ ခ်က္မ်ား
Unit of Performance Method - ထုတ္လုပ္ကုန္အေရအတြက္ျဖင့္ တြက္နည္း

W

Wages - အလုပ္သမားအခမ်ား
Warehouse Expenses - ကုန္ရုံစရိတ္မ်ား
Work in Progress - မၿပီးေသးေသာ အလုပ္မ်ား/ လုပ္ဆဲကုန္

ပညာသင္နွစ္တစ္ေလ်ာက္စုေဆာင္းမိထားတာေလး ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းပါဗ်ာ.. အဆင္ေျပပါေစေနာ္ဗ်.

Credit...ျမန္မာနိူင္ငံစာရင္းကိုင္အသင္းနွင့္ သင္ၾကားခဲ ့ေသာဆရာဆရာမအားလံုးကိုဂါရ၀ျပဳလွ်က္
#shweaeimsidictionary
###############
စာရင်းကိုင်ပညာနှင့်သက်ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ေဝါဟာရများ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A
Accounting Period - စာရင်းကာလ
Assets - ရပိုင်ခွင့်များ
Account - စာရင်း
Adjusting Entries - စာရင်းညှိနှိုင်းခြင်း
Accumulated Fund - စုဆောင်းထား ရံပုံငွေ
Acceptor - ဘီလ်လက်ခံသောသူ
Accountancy - စာရင်းကိုင်ပညာ
Account Sales - ကုန်ရောင်း ရှင်းတမ်း
Accommodation Bills - ထောက်ပံ့ခြင်း ဘီလ်များ
Allocation - စာရင်းခွဲေ၀ခြင်း
Assets - ရရန်ပိုင်ခွင့်
Auditing - စာရင်းစစ်ပညာ
Authorized Capital - မှတ်ပုံတင်အစုအရင်းငွေ

B

Balance Sheet - လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
Balance of the account - စာရင်းလက်ကျန်
Books of Prime Entry - ပထမသွင်း စာရင်းစာအုပ်
Books of Original Entry - အခြေခံသွင်းစာအုပ်
Bills Receivable Day Book - ရရန်ဘီမှတ်တမ်းစာအုပ်
Bills Payable Day Book - ပေးရန်ဘီမှတ်တမ်းစာအုပ်
Bank Statement - ဘဏ်ရှင်းတမ်း
Bank Reconciliation Statement - ဘဏ်စာရင်းနှင့် ကိုက်ညှိရှင်းတမ်း
Bills Receivable - ရရန်ဘီလ်များ
Bills of Exchange - ငွေလွဲှစာချုပ်
Bills Payable - ပေးရန်ဘီလ်များ
Bad Debts - ကြွေးလျော်များ
Bank Overdraft - ဘဏ်မှ ပိုထုတ်ငွေ
Bonus Shares - ဆုငွေ အစုများ
Book Keeping - စာရင်းရေးပညာ
Branch Accounts - ဆိုင်ခွဲ စာရင်းများ
Branch Profit & Loss Account - ဆိုင်ခွဲ အရှုံးအမြတ်စာရင်း

C

Capital - ရင်းနှီးငွေ
Creditor - မြီရှင်
Credit side - မြီရှင်ဘက်
Closing Entries - စာရင်းပိတ်ခြင်း
Cash Book - စာရင်းပိတ်ခြင်း
Credit Note - မြီရှင်လွှာ
Cash Receipts Journal - ရငွေဂျာနယ်
Cash Payments Journal - ပေးငွေဂျာနယ်
Compensating Errors - အချင်းချင်းနှိမ်သော အမှားများ
Capital Expenditure - မတည်ငွေအသုံးစရိတ်
Cost of Goods Sold - ရောင်းပြီး ကုန်တန်ဖိုး
Copyright - မူပိုင်
Current Assets - လက်ငင်းရပိုင်ခွင့်များ
Current Liabilities - လက်ငင်းပေးရန်တာ၀န်များ
Cost of Goods Manufactured - ထုတ်လုပ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုး
Cost - ကုန်ကျတန်ဖိုး
Control Account - ထိန်းချုပ်စာရင်း
Called Up Capital - ခေါ်ပြီး အစုအရင်းငွေ
Calls in Advance - ကြိုတင်ရ အခေါ်များ
Carriage Inwards - ကုန်သယ်ခ
Carriage Outwards - ကုန်ပို့ခ
Cash Discount - ငွေနှုန်းလျှော့
Cash Purchases - ကုန်လက်ငင်း၀ယ်
Cash Sales - ကုန်လက်ငင်းရောင်း
Cheques - ဘဏ်ချက်ခေါ် ငွေထုတ်လက်မှတ်များ
Closing Stock - စာရင်းပိတ်ကုန်လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
Columnar Balance Sheet - ဇယားကွက် လက်ကျန်ရှင်းတမ်း
Columnar Cash Book - ဇယားကွက် ငွေ၀င်ငွေထွက် စာအုပ်
Consignment Inwards - ကုန်သွင်း ကုန်ရောင်း စာရင်း
Consignment Outwards - ကုန်ပို့ ကုန်ရောင်း စာရင်း
Control Accounts - အချုပ်စာရင်း၊ စာရင်းချုပ်များ
Credits - မြီရှင် စာရင်း
Credits Ledger - မြီရှင်များ စာရင်းစာအုပ်
Cumulative Preference Shares - အတိုးအပြည့်ပေးရသော အထူးအစုများ

D

Debit side - မြီစားဖက်
Double Entry Book-keeping - နှစ်ဖက်သွင်း စာရင်းရေး
Debit Note - မြီစားလွှာ
Deferred Expenses - ရွှေ့ဆိုင်းစရိတ်များ
Development Expenses - တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု စရိတ်များ
Direct Material Cost - တိုက်ရိုက်ကုန်ကြမ်း စရိတ်
Direct Labor Cost - တိုက်ရိုက်လုပ်သားခ
Diminishing Balance Method - လက်ကျန်တဖြည်းဖြည်းကုန်ခြင်းနည်း
Debentures - ငွေချေး အစုများ
Debits - မြီစား စာရင်း
Debtors Ledger - မြီစားများ စာရင်းစာအုပ်
Deferred, Founders or Management Shares - နောက်ဆုံးအစုများ
Deferred Ordinary Shares - ဒုတိယ သာမန် အစုများ
Demand Drafts - ချက်ချင်းပေးသော ဘီလ်များ
Depreciation - တန်ဘိုးလျှော့
Directors Fees - ဒါရိုက်တာ ကြေးများ
Dividends - အစုပေါ် အမြတ်
Documentary Bills - ကုန်ရောင်း စာချုပ်ဘီလ်များ
Drawee - ဘီလ်လက်ခံသောသူ
Drawer - ဘီလ်ရေးဆွဲသောသူ

E

Errors of Omission - အလျင်းမေ့ကျန်အမှား
Errors of Commission - အရေးမှားများ
Errors of Principle - မူအရ အမှားများ
Expenditure - အသုံးစရိတ်
Expansion or Extension - တိုးချဲ့

F

Folio - အညွှန်း
Fixed Assets - ပုံသေရပိုင်ခွင့်များ
Fixed Liabilities - ပုံသေပေးရန် တာ၀န်များ
Factory Cost - စက်ရုံထွက်တန်ဖိုး
Factory Overhead - စက်ရုံ၀န်ဆောင် စရိတ်
Factory Supplies - စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများ
Fixed Installment System - ပုံသေအရစ်ကျစနစ်
Factory Expenses - အလုပ်ရုံ စရိတ်များ
Factory Power - စက်ရုံအား
Finished Goods - ကုန်ချောများ
Forfeited Shares - ရုပ်သိမ်းသော အစုများ
Fuel & Power - မီးအား စက်အား

G

Gross Profit - အကြမ်းအမြတ်
Gross Loss - အကြမ်းအရှုံး
General Ledger - အထွေထွေလယ်ဂျာ
General Fund - အထွေထွေရံပုံငွေ
Goods on Consignment - ကုန်ပို့စာရင်း
Goodwill - ဆိုင်နာမည်

H

Hire Purchase - ငှါး၀ယ်ခြင်း

I

Impersonal Account - ပုဂိုလ်မဟုတ်သောစာရင်း
Invoice - အရောင်းကုန်ပို့လွှာ
Imprest System - ပုံသေငွေပေးထားစနစ်
Improvements - မွမ်းမံ
Intangible - ဒြပ်မဲ့
Indirect Material - သွယ်၀ိုက်ကုန်ကြမ်းတန်ဖိုး
Indirect Labor - သွယ်၀ိုက်လုပ်သားခ
Income and Expenditure Account - ၀င်ငွေသုံးငွေစာရင်း
Imprest Cash - အသေးသုံးအတွက် ခေတ္တထုတ်ထားငွေ
Installments - အရစ်ကျ ပေး၀ယ်ခြင်း
Interim Dividends - ကြားဖြတ် အစုပေါ် အမြတ်
Investments - အစု၀ယ်များ
Issued & Subscribed Capital - ထုတ်ေ၀ပြီး အစု အရင်းငွေ

J

Joint Stock Companies - မှတ်ပုံတင် လူထုအစပ်အဆိုင်များ
Joint Venture - တွဲဘက်ရောင်း၀ယ်စာရင်း၊ ဖက်စပ်စာရင်း
Journalize - စာရင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
Journalizing - ဂျာနယ်သွင်းခြင်း
Journal - ဂျာနယ်

L

Liabilities - ပေးရန်တာ၀န်များ
Ledger - လယ်ဂျာ
Ledger Account - လယ်ဂျာစာရင်း
Loan on Mortgage - အပေါင်ခံချေးငွေ
Late Lodgments - မရှင်းသေးသောအချက်များ
Liquidation Account - ဆိုင်ပိတ်စာရင်း
Loose Tools - တူဆောက် လက်နက်များ

M

Manufacturing Account - ကုန်ကြမ်းအလုပ်ရုံစာရင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်စာရင်း
Maintenance - ပြုပြင်
Medium of Exchange - အသိအမှတ်ပြု လဲလှယ်ခွင့်
Manufacturing - ကုန်ထုတ်လုပ်
Machine Hour System - စက်လည်ချိန်မှီးစနစ်

N

Net Profit - အသားတင်အမြတ်
Nominal Capital - အစွမ်းကုန် အစုအရင်းငွေ
Noting Stock - စာရင်းဖွင့် ကုန်လက်ကျန်
Net Loss - အသားတင်အရှုံး
Nominal Account - အမည်ခံစာရင်း
Net Worth - အသားတင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်

O

Opening Stock - စာရင်းဖွင့် ကုန်လက်ကျန်
Ordinary Shares - သာမန် အစုများ
Output - ကုန်ထွက်ပေါင်း
Operating & Administrative Expenses - လုပ်ဆောင်မှုနှင့် အုပ်ချုပ်မှု စရိတ်များ
Other Indirect Expenses - အခြားသွယ်၀ိုက်စရိတ်
Outstanding Expenses - ပေးရန်ရှိကုန်ကျစရိတ်
Outstanding Incomes - ရရန်ရှိ၀င်ငွေ

P

Packing Expenses - ကုန်ထုတ်စရိတ်များ
Paid Up Capital - ငွေရပြီး အစုအရင်းငွေ
Patents & Copyrights - မူပိုင်များ
Payee - ငွေရမည့်သူ
Petty Cash Book - အသေးသုံး ငွေစာရင်း စာအုပ်
Posting - စာရင်းပို့ဆောင်ခြင်း
Preference Shares - အထူးအစုများ
Preferred Ordinary Shares - ပထမ သာမန် အစုများ
Preliminary Expenses - မူလဆိုင်ဖွင့်စရိတ်များ၊ ပဏာမစရိတ်များ
Premium on Shares - အစုပေါ် အပိုကြေး
Profit & Loss Account - အရှုံးအမြတ်စာရင်း
Profit & Loss Adjustment Account - အရှုံးအမြတ် ခုနှိမ်စာရင်း
Profit & Loss Appropriation Account - အမြတ်ခွဲေ၀စာရင်း
Promissory Notes - ပရိုနုတ်ခေါ် ငွေလွဲှလက်မှတ် / ကတိစာချုပ်
Purchases Day Book - ကုန်၀ယ်စာရင်မှတ်တမ်း
Purchases Returns Book - ကုန်၀ယ်ပြန်ပို့ မှတ်တမ်းစာအုပ်
Profit & Loss Statement - အရှုံးအမြတ်ရှင်းတမ်း
Profit & Loss Account - အရှုံးအမြတ်စာရင်း
Personal Account - ပုဂိုလ်စာရင်း
Posting - စာရင်းပို့ဆောင်ခြင်း
Purchase or Construction of Fixed Assets - ပုံသေပစ္စည်း၀ယ်ယူခြင်း (သို့) ဆောက်လုပ်ခြင်း
Provision for Depreciation Account - တန်ဖိုးလျှော့ ရာထားစာရင်း
Provision for Bad Debts - ကြွေးဆုံးရာထား
Patents - ပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်သည့် လက်မှတ်များ
Purchase Ledger - အ၀ယ်လယ်ဂျာ

R

Real Account - ပစ္စည်းစာရင်း
Revenue Expenditure - သာမန်အသုံးစရိတ်
Replacement - အစားထိုးခြင်း
Renewal - အသစ်လဲ
Repairs - ပြင်ဆင်
Reducing Installment Method - လျော့ဆင်းသော အရစ်ကျစနစ်
Revaluation - ပြန်လည်တန်ဖိုးဖြတ်
Receipts and Payments Accounts - စုငွေပေးငွေစာရင်း
Rate & Taxes - မြူနီစီပါယ်ကြေး
Raw Materials - ကုန်ကြမ်းများ
Realization Account - ဆိုင်ဖျက်သိမ်းစာရင်း
Rebates - ပြန်အမ်းငွေ
Redeemable Preference Shares - ပြန်သိမ်းနိုင်သော အထူးအစုများ
Registered Capital - မှတ်ပုံတင်အစုအရင်းငွေ
Reserves - သီးသန့်ရံပုံငွေ
Reserve for Bad & Doubtful Debts - ကြွေးလျော်ရံပုံငွေ
Reserves Capital - သီးသန့်ထားသော အစုအရင်းငွေ

S

Salaries - လစာများ
Sales Day Book - ကုန်ရောင်း စာရင်းမှတ်တမ်း
Sales Returns Book - ကုန်ရောင်း ပြန်သွင်း မှတ်တမ်းစာအုပ်
Shares Capital - အစုအရင်းငွေ
Sight Drafts - လဆိုင်းပေးဘီလ်များ
Single Entry Book-keeping - တဘက်သွင်းစာရင်းရေးနည်း
Subsidiary Ledgers - လက်ထောက်စာရင်း စာအုပ်များ
Summary - စာရင်းတူများ ပေါင်းပေးခြင်း
Service - ဆောင်ရွက်မှု
Special Journal - အထူးဂျာနယ်
Straight Line Method - မျဉ်းဖြောင့်နည်း
Sales Ledger - အရောင်းလယ်ဂျာ
Statement of Affairs - လုပ်ငန်းအခြေအနေပြရှင်းတမ်း

T

Trade Discounts - ကုန်သည်နှုန်းလျှော့
Trading Account - ကုန်ရောင်း ကုန်၀ယ်စာရင်း၊ အရောင်းအ၀ယ်စာရင်း
Transfer Fees - အစုလွှဲပြောင်းကြေး
Transfer Journal - စာရင်းအပြောင်းအလွဲှမှတ်တမ်း
Travelers Salaries - နယ်လှည့် အရောင်းသမားများလစာ
Trial Balance - အစမ်းရှင်းတမ်း
Turnover - ကုန်ရောင်းရငွေ
Tangible - ဒြပ်ရှိ
Taking out a Trial Balance - အစမ်းရှင်းတမ်းရေးဆွဲခြင်း
Trade Mark - ကုန်မှတ်တမ်းတံဆိပ်
Total Account - စုစုပေါင်းစာရင်း
Total Debtors Account - စုစုပေါင်းမြီးစားများစာရင်း
Total Creditors Account - စုစုပေါင်းမြီရှင်များစာရင်း

U

Uncalled Capital - မခေါ်ရသေးသော အစုအရင်းငွေ
Unclaimed Dividends - လာမယူသေးသော အမြတ်ငွေ
Unpaid Calls - မရသေးသောအခေါ်များ
Unpresented Cheques - ငွေလာ၍မထုတ်သေးသော ချက်များ
Unit of Performance Method - ထုတ်လုပ်ကုန်အရေအတွက်ဖြင့် တွက်နည်း

W

Wages - အလုပ်သမားအခများ
Warehouse Expenses - ကုန်ရုံစရိတ်များ
Work in Progress - မပြီးသေးသော အလုပ်များ/ လုပ်ဆဲကုန်

ပညာသင်နှစ်တစ်လျောက်စုဆောင်းမိထားတာလေး ပြန်လည်မျှေ၀ပေးခြင်းပါဗျာ.. အဆင်ပြေပါစေနော်ဗျ.

Credit...မြန်မာနိူင်ငံစာရင်းကိုင်အသင်းနှင့် သင်ကြားခဲ ့သောဆရာဆရာမအားလုံးကိုဂါရ၀ပြုလျှက်
#shweaeimsidictionaryMonday, October 8, 2018

စာရင္​းကိုင္​စကား​ေျပာခန္​း

စာရင္းကိုင္ႏွင္႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစကားေျပာခန္းမ်ား
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
စာရင္းကုိင္တစ္ေယာက္က ေတာင္းဆိုသြားတဲ႔အတြက္ ရွာေဖြတင္ဆက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ က်ေနာ္လည္း ေ၀ါဟာရေတြကို ျမန္မာလို ေမ႔ေနပါျပီ ၊ က်ေနာ္ေမ႔သြားတာ (ဒါမွမဟုတ္) မသိတဲ႔စာလုံးေလးေတြကို ျမန္မာလို ေျပာေပးၾကပါဦးေနာ္
.
(1) An accountant or a bookkeeper is an individual who performs accounting tasks for individuals or companies.
စာရင္းကိုင္တစ္ေယာက္ (သို႔) စာရင္းထိန္းတစ္ေယာက္ ဟာ တစ္ဦးခ်င္း(လုပ္ငန္း)မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ျခင္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္သူ တစ္ဦးဦးျဖစ္ပါတယ္
.
(2) The accountant handles financial records, taxes, and is responsible for issuing of financial reports.
စာရင္းကိုင္တစ္ေယာက္ဟာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား အခြန္မ်ား ကုိ ကိုင္တြယ္ပါတယ္ ၊ ျပီးေတာ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိပါတယ္
.
(3) An auditor is a professional who is responsible for evaluating some specific aspects of a project, business, or individual.
စာရင္းစစ္တစ္ေယာက္ဟာ စီမံခ်က္တစ္ခု ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း (သို႔) တစ္ဦးခ်င္းစီ ရဲ႕ ခိုင္လုံတိက်တဲ႔ အျမင္သေဘာထား အခ်ိဳ႕ကို တန္ဘိုးျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိသူ ကြ်မ္းက်င္ေသာပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္
.
(4) Accounting is the recording of financial transactions plus storing, sorting, retrieving, summarizing, and presenting the information in various reports and analyses.
စာရင္းကိုင္ျခင္းဆိုတာက ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ထပ္ေပါင္းျပီး … သိမ္းဆည္းျခင္း ၊ ျပန္လည္ထုတ္ယူျခင္း ၊ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား စိစစ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ တင္ျပျခင္း တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္
(5) An annual report is a comprehensive (complete) report on a company’s activities throughout the preceding (previous) year.
ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ဆိုတာဟာ လြန္ခဲ႔တဲ႔ႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားအေပၚ ျပည္႔စုံတဲ႔ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါတယ္
.
(6) Annual reports are intended to give shareholders and other people interested in information about the company’s activities and financial performance.
ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာေတြဟာ အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ား နဲ႔ … ကုမၸဏီရဲ႕လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စိတ္စားစားသူမ်ား .. ကို ေပးဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္
.
(7) An income statement, profit and loss statement (P&L), statement of financial performance, statement of operations: These terms are all used to designate a company’s financial statement.
၀င္ေငြစာရင္းခ်ဳပ္ ၊ အရွံးအျမတ္စာရင္းခ်ဳပ္ ၊ ေငြေၾကးေဆာင္ရြက္မွဳစာရင္းခ်ဳပ္ ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳစာရင္းခ်ဳပ္..ဒီေ၀ါဟာရမ်ားအားလုံးကို ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စာရင္းခ်ဳပ္ကို သတ္မွတ္ေဖၚျပဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳပါတယ္
………………………………
ေ၀ါဟာရေတြက ေရးရမွာ မ်ားလို႔ Dictionary မွာပဲ ၾကည္႔လ္ိုက္ေစခ်င္ပါေတာ႔တယ္
.
စာရင္းကိုင္မွာ LCCI လိုမ်ိဳး အဂၤလိပ္လို သင္တဲ႔သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္ထားတဲ႔သူေတြက်ေတာ႔ ေ၀ါဟာရအားလုံး ျမန္မာလို လုံးခ်င္း လုံးေကာက္ ဘာသာမျပန္တတ္ပဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ၊ ျမန္မာလို တက္ထားတဲ႔သူက်ျပန္ေတာ႔ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရေတြကို မသိပဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္ ၊ က်ေနာ္လည္း မသိတာေတြေမးရပါဦးမယ္ ..အခုကေတာ႔ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးမသိပဲနဲ႔ ရမ္းတုတ္ မွန္းတုတ္ ထားတာေလးေတြပါ
.
ေမတၱာျဖင္႔
Win Naing Oo
https://web.facebook.com/winnaing.oo.79?fref=nf

စာရင်းကိုင်နှင့် ဘဏ္႑ာရေးဆိုင်ရာစကားပြောခန်းများ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်က တောင်းဆိုသွားတဲ့အတွက် ရှာဖွေတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကျနော်လည်း ေဝါဟာရတွေကို မြန်မာလို မေ့နေပါပြီ ၊ ကျနော်မေ့သွားတာ (ဒါမှမဟုတ်) မသိတဲ့စာလုံးလေးတွေကို မြန်မာလို ပြောပေးကြပါဦးနော်
.
(1) An accountant or a bookkeeper is an individual who performs accounting tasks for individuals or companies.
စာရင်းကိုင်တစ်ယောက် (သို့) စာရင်းထိန်းတစ်ယောက် ဟာ တစ်ဦးချင်း(လုပ်ငန်း)များ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများအတွက် စာရင်းကိုင်ခြင်းတာ၀န်ကို ထမ်းဆောင်သူ တစ်ဦးဦးဖြစ်ပါတယ်
.
(2) The accountant handles financial records, taxes, and is responsible for issuing of financial reports.
စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်ဟာ ဘဏ္႑ာရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ အခွန်များ ကို ကိုင်တွယ်ပါတယ် ၊ ပြီးတော့ ဘဏ္႑ာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပေးခြင်းအတွက် တာ၀န်ရှိပါတယ်
.
(3) An auditor is a professional who is responsible for evaluating some specific aspects of a project, business, or individual.
စာရင်းစစ်တစ်ယောက်ဟာ စီမံချက်တစ်ခု ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း (သို့) တစ်ဦးချင်းစီ ရဲ့ ခိုင်လုံတိကျတဲ့ အမြင်သဘောထား အချို့ကို တန်ဘိုးဖြတ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် တာ၀န်ရှိသူ ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
.
(4) Accounting is the recording of financial transactions plus storing, sorting, retrieving, summarizing, and presenting the information in various reports and analyses.
စာရင်းကိုင်ခြင်းဆိုတာက ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ၊ ထပ်ပေါင်းပြီး … သိမ်းဆည်းခြင်း ၊ ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း ၊ အနှစ်ချုပ်ခြင်း နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို အမျိုးမျိုးကွဲပြားသော အစီရင်ခံစာများ စိစစ်ချက်များနဲ့ တင်ပြခြင်း တို့ ပါ၀င်ပါတယ်
(5) An annual report is a comprehensive (complete) report on a company’s activities throughout the preceding (previous) year.
နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတစ်စောင် ဆိုတာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်လျှောက်လုံး ကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် ပြည့်စုံတဲ့ အစီရင်ခံစာ တစ်စောင် ဖြစ်ပါတယ်
.
(6) Annual reports are intended to give shareholders and other people interested in information about the company’s activities and financial performance.
နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာတွေဟာ အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်များ နဲ့ … ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ဆောင်မှုများနဲ့ ဘဏ္႑ာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့စပ်လျဉ်းတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို စိတ်စားစားသူများ .. ကို ပေးဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်
.
(7) An income statement, profit and loss statement (P&L), statement of financial performance, statement of operations: These terms are all used to designate a company’s financial statement.
၀င်ငွေစာရင်းချုပ် ၊ အရှံးအမြတ်စာရင်းချုပ် ၊ ငွေကြေးဆောင်ရွက်မှုစာရင်းချုပ် ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစာရင်းချုပ်..ဒီေဝါဟာရများအားလုံးကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဘဏ္႑ာရေးဆိုင်ရာ စာရင်းချုပ်ကို သတ်မှတ်ဖေါ်ပြဖို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်
………………………………
ေဝါဟာရတွေက ရေးရမှာ များလို့ Dictionary မှာပဲ ကြည့်လ်ိုက်စေချင်ပါတော့တယ်
.
စာရင်းကိုင်မှာ LCCI လိုမျိုး အင်္ဂလိပ်လို သင်တဲ့သင်တန်းတွေ တက်ရောက်ထားတဲ့သူတွေကျတော့ ေဝါဟာရအားလုံး မြန်မာလို လုံးချင်း လုံးကောက် ဘာသာမပြန်တတ်ပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ၊ မြန်မာလို တက်ထားတဲ့သူကျပြန်တော့ အင်္ဂလိပ်ေဝါဟာရတွေကို မသိပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ၊ ကျနော်လည်း မသိတာတွေမေးရပါဦးမယ် ..အခုကတော့ နှစ်မျိုးလုံးမသိပဲနဲ့ ရမ်းတုတ် မှန်းတုတ် ထားတာလေးတွေပါ
.
မေတ္တာဖြင့်
Win Naing Oo
https://web.facebook.com/winnaing.oo.79?fref=nf


.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙အေၾကာင္းအမ်ိဳးေၾကာင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙